Infinite Squirt

Cecilia Alc đang thòm thèm nên quay sang Ichika để được thoả mãn.

Bạn có thể điều chỉnh tốc độ chuyển động của cô ấy, chuyển đổi giữa các camera và góc nhìn hoặc thay đổi trang phục của cô.


DEVELOPER: JIJI*ININ
PUBLISHER: JIJI*ININ
RELEASE DATE: Aug/24/2016
GENRE:  3dgame, Simulator,...


DOWNLOAD LINKS

Windows:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

0 Comments

Đăng nhận xét