Cách bật Tên tệp và thư mục phân biệt chữ hoa chữ thường trên Windows 10

Để bật Tên tệp và thư mục phân biệt chữ hoa chữ thường trên Windows 10 các bạn làm như sau:

1. Mở Windows PowerShell (Admin)


2. Nhập đoạn code sau:


fsutil.exe file SetCaseSensitiveInfo C:\folder enable
Thay C:\folder = đường dẫn của bạn.
Và đây là kết quả:
Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD