Unity Studio (Unity Image Extractor)

Một tool đơn giản viết bởi tác giả Perfare để trích xuất các hình ảnh trong file .assets

Hướng dẫn sử dụng:

1. Mở Unity Studio
2. Chọn file .assets mà bạn muốn trích xuất.
3. Chọn tất cả hình ảnh trong Asset List
4. Export / Selected Asset / tới thư mục lưu trữ của bạn.

Download

Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD