Sửa lỗi kích thước font hiện% không hiện px

Một lỗi rất hay gặp khi soạn thảo văn bản trên wordpress và rất may, nó rất dễ để sửa. Hãy làm theo các bước sau:

Bước 1

- Vào Giao diện > Sửa Giao diện

Bước 2

- Mở file functions.php

Bước 3

- Thêm đoạn mã sau:
add_filter ('the_content', 'g_add_post_content', 0);
if ( ! function_exists( 'smom_mce_text_sizes' ) ) {
function smom_mce_text_sizes( $initArray ){
$initArray['fontsize_formats'] = "9px 10px 12px 13px 14px 16px 17px 18px 19px 20px 21px 24px 28px 32px 36px";
return $initArray;
}
add_filter( 'tiny_mce_before_init', 'smom_mce_text_sizes', 99 );
}
Cuối cùng, chúc bạn may mắn!
Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD