Building Distribution Failed

Building Distribution Failed

Sửa lỗi Building Distribution Failed trong renpy.


Có hai nguyên nhân gây ra lỗi này:

  1. Đặt tên sai
  2. Sai hàm

Đặt tên sai

Lỗi này khá cơ bản, các bạn hãy mở file option.rpy lên rồi tìm đến build.directory_name. Cơ bản nó sẽ như sau:

build.directory_name = "Ten game cua ban"

Và bạn cần sửa lại như sau:
build.directory_name = "Ten_game_cua_ban"

Sai hàm

Trong renpy có 2 hàm có thể đặt directory_name. Đó là build.directory_name và build.name. Việc của bạn đơn giản chỉ cần đặt lại hàm là được.Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD Techy Pranav Pranavkd PranavKD